Politika společnosti

Pro zajištění integrovaného systému managementu (ISM), jeho udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti SVOSTR s.r.o. je stanovena politika, která vychází z přijaté strategie a je považována za rozhodující prvek pro dosažení úspěšnosti a prosperity.

Hlavním cílem a snahou je dosáhnout toho, aby se společnost stala jedním z významných a konkurenceschopných dodavatelů montážních činností na úseku silničních a mostních svodidlových systémů a dalších návazných montáží, a jedním z vyhledávaných dodavatelů vybraného sortimentu spojovacího materiálu a dílů svodidlových systémů pro široký okruh tuzemských i zahraničních zákazníků. U těchto zákazníků vytvořit pocit jistoty v otázce kvality a včasnosti dodávek výrobků a služeb, včetně optimálního řešení vzniklých operativních požadavků. Současně propagovat dobré jméno naší společnosti a nadále ho udržovat v podvědomí našich zákazníků a široké veřejnosti. Snahou je zároveň i trvalé vytváření předpokladů pro další ekonomický rozvoj samotné společnosti a jejich zaměstnanců. Neméně důležitým cílem v této souvislosti je i souběžné zajišťování všech požadavků v oblasti jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců s důrazem na preventivní přístup k této problematice. Trvalé vytváření předpokladů pro neustálé zlepšování environmentálního a bezpečnostního profilu společnosti spolu s ekonomickým rozvojem, založeném na vysoké kvalitě dodávaných služeb a výrobků, je prioritním úkolem všech zaměstnanců společnosti.

Za hlavní priority své činnosti společnost považuje:

 • kvalitu poskytovaných služeb a zboží, spokojenost zákazníků,
 • zlepšování environmentálního profilu společnosti omezováním zátěží životního prostředí a dodržováním zásad jeho ochrany,
 • zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců a trvalé zvyšování úrovně jejich bezpečnosti a ochrany zdraví,

a to vytvářením potřebných organizačních, finančních a personálních zdrojů dalšího rozvoje, a uplatňováním a permanentním zlepšováním integrovaného systému managementu, zahrnujícího sytém řízení jakosti (QMS), systém řízení ochrany životního prostředí (EMS) a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (SMBOZP).

Pro splnění výše uvedených záměrů bude činnost společnosti a jejich zaměstnanců orientována zejména na tyto základní oblasti:

Oblast rozvoje systému jakosti:

 • řízení jakosti a neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality tvoří nedílnou součást řízení společnosti,
 • zabezpečení vysoké jakosti dodávek zboží a služeb je trvalým a prvořadým úkolem společnosti a jejich zaměstnanců,
 • maximální uspokojování požadavků zákazníků v kvalitě, kvantitě a požadovaných termínech dodání, se snahou tyto parametry dále zlepšovat,
 • efektivní rozhodování založené na analýze monitorovaných procesů a údajů, na analýze informací o požadavcích našich zákazníků,včetně monitorování spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami a zbožím,
 • rozvoj aktivní spolupráce s dodavateli a odběrateli při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci, optimalizace výběru dodavatelů podle výsledků jejich pravidelného hodnocení,
 • vytváření prostoru pro účast zaměstnanců na navrhování a realizaci změn ke zvyšování jakosti,
 • poskytování prostředků do nových kontrolních metod a vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšení kvality lidských zdrojů,
 • zvyšování celkové úrovně činnosti podporovat trvalým zlepšováním personální práce a zajištěním odborného růstu zaměstnanců,
 • zvyšování míry spokojenosti zákazníků prostřednictvím vysoké kvality nabízených služeb a zboží, včetně spolehlivého a odpovědného přístupu všech zaměstnanců k této otázce,
 • pěstování pocitu odpovědnosti za jakost vlastní práce u všech zaměstnanců a jejich motivování k neustalému zlepšování,
 • minimalizace rozsahu vad a počtu reklamací, minimalizace nákladů za nekvalitní dodávky zboží a služeb.

Oblast rozvoje environmentálního systému:

 • trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti při rozvíjení jejích ekonomických aktivit,
 • plnění legislativních požadavků ve vztahu k ochraně životního prostředí,
 • stanovení environmentálních programů a cílů, provádění jejich pravidelného hodnocení a přezkoumávání,
 • minimalizování vzniku odpadu a emisí, a předávání vzniklých odpadů k likvidaci odborným firmám,
 • kladení důrazu na prevenci vzniku a příčin možného narušení životního prostředí, snaha o trvalé zlepšování životního prostředí a minimalizaci rušivých vlivů na okolí,
 • zvyšování úrovně havarijní připravenosti pravidelným proškolováním zaměstnanců,
 • hledání možnosti a realizace opatření pro snižování spotřeby zdrojů,
 • udržování pořádku na externích pracovištích a v areálu společnosti,
 • v případě potřeby informování zaměstnanců i ostatní veřejnosti o vlivech činnosti společnosti na životní prostředí a vedení zaměstnanců k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí,
 • využívání zkušeností zaměstnanců k naplnění ekonomických cílů s maximálním ohledem na životní prostředí.

Oblast rozvoje systému bezpečnosti a ochrany zdraví:

 • trvalé zlepšování bezpečnostního profilu společnosti,
 • udržování a zlepšování systému managementu v souladu s požadavky normy ČSN ISO 45001 a zajišťování její vhodnosti a přiměřenosti,
 • vytváření předpokladů pro plnění přijatých cílů a programu BOZP všemi zaměstnanci společnosti,
 • plnění legislativních požadavků, které se vztahují k oblasti BOZP,
 • zajištění potřebných zdrojů a podmínek pro udržování a neustálé zlepšování řízení a výkonnosti organizace SMBOZP,
 • minimalizace vzniku pracovních úrazů, nemocnosti a nemocí z povolání účinnou preventivní činností,
 • vytváření a zlepšování bezpečného a zdraví neohrožujícícho pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců, realizace opatření pro předcházení a minimalizování vzniku úrazů a poškození zdraví,
 • vyhledávání, řízení a eliminace pracovních rizik v oblasti BOZP, minimalizace dopadů ohrožení a rizik na bezpečnost, život a zdraví vlastních zaměstnanců a externích spolupracovníků,
 • pravidelnými kontrolami dodržování zásad BOZP předcházet nehodám s následkem poškození zdraví,
 • zajišťování pravidelného školení a výcviku zaměstnanců v oblasti dodržování zásad BOZP, projednávání otázek BOZP se zaměstnanci, včetně jejich spoluúčasti na řešení vzniklých problémů.

Datum vydání politiky: 17. prosince 2021

Certifikáty ISM

Další certifikáty

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

Společnost SVOSTR s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou (především nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“, a doprovodný zákon ČR o zpracování osobních údajů). Zásady ochrany osobních údajů společnosti naleznete zde


Vybrané reference

MARFreklamní agentura & grafické studio, © 2012